Jdi na obsah Jdi na menu

«Children of childhood» «Děti o dětství» «Дети о детстве»

 

Sergey TARASOV, 6 B class                                                MOSAIC CHILDHOOD

Childhood is as uncollected mosaic, and has bright color, and dark.

Although childhood lasts so little time, I think this is the most important moment in the life of man.

Childhood is a private tale of each person.

In childhood people believe in magic in Santa Claus and snow maiden.

Believe that there is only good and it always wins evil.

Childhood is a small country of happiness.

Childhood people always remember and never forget.

 And the main role in childhood plays a family, love and relatives.

If we compare the life of an adult and a child, the child's world is much brighter, more colorful and varied than the world of adults. Adults have already laid down their mosaic childhood, and now their life is monotonous and boring: work, home, home - work.

Now, if all people were small and childhood I would never goes, what would it be? No, this is impossible!

One should go forward and develop, and the memory of childhood keep in my soul.

 Now I still remember how my mother taught me to walk like the fed me with a spoon, as read fairy tales.

The childhood leaves, the child grows up, becomes more and more busy, he begins a new life.

And yet the memory of childhood always dwells in his heart.

 

                                                                                   Sergej Тarasov, 6 B třída

                                    MOZAIKA DĚTSTVÍ

Dětství - je to jako несобранная mozaiky, v něm jsou světlé a barevné a tmavé.

I když dětství trvá tak málo času, věřím, že je to nejdůležitější okamžik v životě člověka.

Dětství - je to vlastní příběh každého člověka.

V dětství lidé věří v magii, Děda Mráz a Sněhurka.

Věří, že existuje jen dobro a to vždy zvítězí zlo.

Dětství - je to malá země štěstí.

Dětství lidé si pamatují vždy a nikdy nezapomenou.

 A hlavní roli v dětství hraje rodina, láska blízkých lidí.

Pokud porovnat život dospělého člověka a dítěte, pak svět dítě, je mnohem jasnější, красочнее a rozmanitější, než svět dospělých. Dospělí již složili svou mozaiku dětství, a teď je jejich život монотонна a monotónní: práce - domov, domov - práce.

To je, pokud by všichni lidé byli malí a dětství nikam bych to trvalo, že by to pak bylo? Ne, to není možné!

Člověk musí jít kupředu a vyvíjí, a vzpomínky na dětství ukládat je v jeho duši.

 Tady jsem dodnes si pamatuji, jak maminka mě naučila chodit, jak se krmí mě lžičkou, jak četla pohádky.

Dětství je pryč, dítě zraje, stává víc práce, u něj začíná nový život.

A ještě vzpomínka na dětství vždy žije v jeho srdci.

 

                                                           Сергей ТАРАСОВ, 6 Б класс

                          МОЗАИКА ДЕТСВА 

 

Детство – это как несобранная мозаика, в ней есть и светлые цвета, и темные.         

Хотя детство длится так мало времени, я считаю, что это самый главный момент в жизни человека.

Детство – это собственная сказка каждого человека.

 В детстве люди верят в волшебство, в Деда Мороза и Снегурочку.

 Верят, что есть только добро и оно всегда побеждает зло.

 Детство – это маленькая страна счастья.

Детство люди помнят всегда и никогда не забудут.

 И главную роль в детстве играет семья, любовь родных и близких людей.

 Если сравнить жизнь взрослого человека и ребенка, то мир ребенка намного ярче, красочнее и разнообразнее, чем мир взрослых. Взрослые уже сложили свою мозаику детства, и теперь их жизнь монотонна и однообразна: работа – дом, дом – работа.

Вот если бы все люди были маленькими и детство никуда бы не уходило, что бы тогда было? Нет, такое невозможно!

 Человек должен идти вперед и развиваться, а память о детстве хранить в своей душе.

 Вот я до сих пор помню, как мама учила меня ходить, как кормила меня с ложечки, как читала сказки.

 Детство уходит, ребенок взрослеет, становится более занятым, у него начинается новая жизнь.

 И все-таки память о детстве всегда живет в его сердце.